Pre deti

 • depistážne vyšetrenie na včasné odhalenie zaostávania psychických funkcií, s cieľom ich skorej nápravy
 • raná diagnostika tzv. rizikových detí (deti predčasne narodené, geneticky zaťažené apod.)
 • komplexné psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie
  diagnostika laterality
 • HRV Bio-feedback
 • stimulačné programy na rozvoj jednotlivých psychických funkcií
 • arteterapia, terapia hrou, filiálna terapia
 • reedukácia auditívnej a vizuálnej pamäte
 • reedukácia priestorovej orientácie, auditívnej diferenciácie reči, vizuálnej diferenciácie
 • reedukácia intermodality (zapájanie dvoch zmyslov) a seriality (vnímania časového sledu)
 • posúdenie školskej zrelosti
 • diagnostika zaostávajúcich čiastkových funkcií
 • diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti