O nás

Sme zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zriadené dňa 4. 6. 2010, rozhodnutím Ministerstva školstva SR, s účinnosťou od 1.9.2010. Zriaďovateľom je PhDr. Mária Ďuríková.

Prioritné  zameranie je na deti rizikové z hľadiska dyslexie, deti s vývinovými poruchami učenia a správania, ADHD, ADD, narušenou komunikačnou schopnosťou a na poradenstvo ich rodičom a učiteľom. Dokážeme  zabezpečiť  aj odbornú starostlivosť pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže pre deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, pre deti trpiace autizmom.

Zabezpečujeme komplexný servis – špeciálnopedagogický, psychologický, logopedický: diagnostika, terapia, stimulácia, reedukácia, psychoterapia, poradenstvo, sociálna rehabilitácia pre deti od narodenia do veku 15 rokov.